Ho Fung Ching國6A證書課程

美國6A證書是由「美國麥道衛事工機構」及「香港有品運動」聯合頒發之認證。修畢香港有品運動6A講師資格之學員可申請參加。

麥道衛博士為《6A的力量》 (How to be a Hero to your kids)一書之作者,6A品格教育的原創人。該證書乃是唯一直接由6A品格教育的原創人之機構簽署及認可,並確認講師的培訓乃根據原創意義,講師的認可資格更具認受性。

本課程為「香港有品運動」所培訓的講師提供傳授6A品格教育機會,給予講師操練分享的機會。並拓展及推廣6A品格教育原則至更普及、更廣、更闊之層面。

*合資格之對象︰已獲得香港有品運動簽發認可證書之歷屆「6A品格教育」講師。

IMG_1143

第十屆6A講師畢業禮 (40)e

「美國6A品格教育」講師證書」講師名單

証書號碼              中文名      英文名
JMM-2014-001    譚提多      Titus Tam
JMM-2014-002   譚劉桂香   Winnie Tam
JMM-2014-003    唐思偉      Tong Si Wai, Felix
JMM-2014-005    彭潔茵      Pang Kit Yan, Louisa
JMM-2014-007    何少燕      Wynn Ho
JMM-2014-008    關淑玲      Kwan Shuk Ling, Elaine
JMM-2014-009    楊秀霞      Michele Yeung
JMM-2014-011    劉詠詩      Lau Wing Sze, Alice
JMM-2014-012    鍾家強      James Chung
JMM-2014-013    呂為基      Lui Wai Ki, May
JMM-2014-014    曾育娟      Tsang Yuk Kuen, Maggie
JMM-2014-016    譚安琪      Tam On Kei, Angel
JMM-2014-017    何天慧       Ho Tin Wai
JMM-2015-019    李淑珍        Lee Shuk Chun, Sarah
JMM-2015-020    陳麗雯       Chan Lai Man, Belinda
JMM-2015-021    關珊           Kwan Shan
JMM-2015-022    韓燕茵       Hon Yin Yun, Angeline
JMM-2015-023    高穎詩       Rachel Ko
JMM-2015-024    冼金鳳       Alice Sin
JMM-2015-025    李灝濂       Li Ho Lim
JMM-2015-026    尹慧蘭       Wan Wai Lan
JMM-2015-027    羅鳳貞       Law Fung Ching
JMM-2015-028    伍偉湛       Ng Wai Cham
JMM-2015-029    梁曉君       Nicam Leung
JMM-2015-030    吳興芳       Sharon Ng
JMM-2015-031    謝貴珍       Michelle Tse
JMM-2015-032    劉建光       Lau King Kwong
JMM-2015-033    黃曉莊       Tulip Wong
JMM-2015-034    陳淑萍       Renee Chan
JMM-2015-035    郭銳涵       Kwok Yui Ham

JMM-2017-037    蔡寶儀      Choi Po Yi Jess
JMM-2017-040   溫麗貞       Wan Lai Ching, Fiona
JMM-2017-041   顏永源      Ngan Wing Yuen, Kenny
JMM-2017-042   葉翠欣      Yip Chui Yan, Iris
JMM-2017-043   蔡穎欣      Choi Wing Yan, Cherry
JMM-2017-044   莫嘉寶      Mok Ka Po, Carrie
JMM-2017-046   容仕政      Yung Sze Ching, Conrad
JMM-2017-047   何英慧      Ho Ying Wai, Vivian
JMM-2017-048   陳美雪      Chan Mei Suet, Akasha
JMM-2017-049   蔡鳳萍      Choi Fung Ping, Iris
JMM-2017-050   梁靜儀      Leung Ching Yee, Jenny
JMM-2017-051   張美儀      Cheung Mei Yee, Jessica
JMM-2017-053   唐力行      Tong Lik Hang, Eric
JMM-2017-054   周敏安      Chau Man On Ada
JMM-2017-055   方麗怡      Fong Lai Yee, Queenie
JMM-2017-056   蔡欣潔      Tsai Hsin Chieh
JMM-2018-057   霍芳婷      Fok Fong Ting
JMM-2018-058   溫兆萍      Wan Siu Ping Joanna
JMM-2018-061   陳陳賢碧  Chan Yin Pik, Donna
JMM-2018-064   劉錦蓮      Lau Kam Lin Becky
JMM-2018-067   吳曼瑩      Ng Man Ying Mandy

JMM-2018-068   何鳳貞      Ho Fung Chin
JMM-2019-074   朱容儀      Chu Yung Yee
JMM-2019-075    黎鳳儀     Lai Fung Yee
JMM-2019-078    張家倩     Cheung Ka Sin
JMM-2019-079    李玉蘭     Lee Yuk Lan
JMM-2018-061    陳雅莉     Chan Nga Le
JMM-2019-082    李佩蓮     Lee Pui Lin
JMM-2019-083    林玉英    Lam Yuk Ying